VUF

Torsdag d. 22. Apr kl. 19:30

VUF
Dilemma-aften Birger Reuss Schmidt

Torsdag d. 29. Apr kl. 19:30

VUF
Bibelstudie

Torsdag d. 06. Maj kl. 19:30

VUF
Indsamlingsaften

Torsdag d. 20. Maj kl. 19:30

VUF
Bowling aften

Torsdag d. 27. Maj kl. 19:30

VUF
Christian Maymann - Rom 1,16

Torsdag d. 03. Jun kl. 19:30

VUF
SolaGratia

Torsdag d. 10. Jun kl. 19:30

VUF
Carsten Hjorth - Bibelen som autoritet i livet

Torsdag d. 17. Jun kl. 19:30

VUF
Bibelstudie

Torsdag d. 24. Jun kl. 19:30

VUF
Sommerafslutning